02 Wrz

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Pomoc przysługuje także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Termin składania wniosków o stypendium szkolne:od 1 do 15 września br. Składanie dokumentów: Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń; osobiście –  w punkcie głównym Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9 (budynek PUP – I piętro)