06 Wrz

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne realizuje Gdańskie Centrum Świadczeń

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) składają rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. http://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/

Stypendium za wyniki w nauce 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” (informacje dot. naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych: Dział II, Rozdział III Regulaminu – w załączeniu do maila regulamin przyjęty Uchwałą 485/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków: KLIK