OPIS ZAWODU

Cukiernik – to osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie, a także rozliczanie przyjętych i wydanych surowców, organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległych pracowników. Kształcąc się w tym zawodzie zdobywa się umiejętności związane z technologią produkcji wyrobów ciastkarskich i lodów oraz technologią produkcji wyrobów cukierniczych. Jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią.

 • znaczenia i roli żywności
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wytwarzanej żywności
 • surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji cukierniczej
 • proces technologiczny półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych

Kształcenie w zawodzie cukiernik w naszej szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia, w systemie dulanym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu cukiernik po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie dyplomu czeladnika w zawodzie cukiernik
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie cukiernik.

Uczniowie uczący się w zawodzie cukiernik w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • zakłady przemysłu spożywczego – produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie
 • zakłady rzemieślnicze – cukiernie
 • restauracje, hotele, promy, statki pasażerskie i punkty gastronomiczne
 • własna działalność gospodarcza

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Cukiernik powinien charakteryzować się umiejętnością:

 • pracy w zespole
 • podejmowania decyzji
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • kreatywności – wyobraźnia, zdolności manualne
 • dostosowania do potrzeb klienta
 • łatwości komunikowania się z otoczeniem
 • spostrzegawczości i podzielności uwagi
 • sumienność w wykonywaniu zadań.

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, zainteresowania zawodem, życzliwości, uprzejmości, uczciwości.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OPIEKA NAD KLASAMI – CUKIERNIK

Opiekę na kształceniem w zawodzie cukiernik objął Cech Piekarzy i Cukierników.