Egzamin czeladniczy dla młodocianych
Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego

Część ustna:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Część pisemna:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

System szkolny:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk poniżej (UWAGA: Wniosek należy wydrukować dwustronnie)
 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu – druk poniżej
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub zaświadczenie ze szkoły o ukończeniu dokształcania teoretycznego z wynikiem pozytywnym

System pozaszkolny:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu – druk poniżej (UWAGA: Wniosek należy wydrukować dwustronnie)
 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu – druk poniżej
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla pracowników młodocianych lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu ZSZ (kształcenie indywidualne)

Aktem prawnym regulującym egzaminy czeladnicze i mistrzowskie jest:
Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 roku w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – KLIK
Standardy egzaminacyjne – KLIK