Kandydat do egzaminu czeladniczego – pracownik młodociany w celu
przystąpienia do egzaminu czeladniczego, składa do Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP (Gdańsk ul. Piwna 1/2 pok. 210) następujący komplet dokumentów:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, (wypełnia młodociany)
2. świadectwo ukończenia szkoły Branżowej I Stopnia (ksero + oryginał do wglądu)
3. umowę o praktyczną naukę zawodu (ksero + oryginał do wglądu)
4. zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu (wypełnia pracodawca)
5. jedno zdjęcie formatu legitymacyjnego (zdjęcie powinno być podpisane
imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia)
6. opłatę egzaminu czeladniczego w wysokości 723,80 zł. (egzamin opłaca
pracodawca).
Ważne, żeby we wniosku wpisany był aktualny adres korespondencyjny, nr
telefonu oraz adres e-mail).
Opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:
BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
Po złożeniu dokumentów do egzaminu czeladniczego Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP zawiadamia zdających, na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu, o terminie i miejscu zdawania etapu teoretycznego oraz etapu praktycznego.
O terminie egzaminu decyduje kolejność złożonych wniosków. Wniosek o
dopuszczenie do egzaminu uczeń powinien złożyć, po otrzymaniu
świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.
Planowane terminy egzaminów teoretycznych znajdują się na naszej stronie www.pomorskaizba.pl
Przed egzaminem teoretycznym odbędzie się egzamin praktyczny.
Egzamin przeprowadzany jest przez 4 osobowe zespoły egzaminacyjne, w skład zespołu wchodzi :
– Przewodniczący komisji
– Dwóch członków komisji
– Sekretarz komisji
Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

Część praktyczna: wykonuje się zadania, które są oceniane punktami – ważne aby przestrzegać przepisy BHP, przygotowanie stanowiska pracy, dobór narzędzi , technik wykonania itp. Uchwałą Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP z dnia 03.09.2020r. zostaje
skrócony czas trwania egzaminu praktycznego do jednego dnia egzaminacyjnego na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Część teoretyczna: składa się z dwóch części pisemnej i ustnej:
Na części pisemnej zdajemy z następujących przedmiotów:
– Rachunkowość zawodowa
– Dokumentacja działalności gospodarczej
– Rysunek zawodowy
– Przepisy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
– Podstawowe zasady ochrony środowiska
– Podstawowe przepisy prawa pracy
– Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Pytania części pisemnej przygotowane są na arkuszach egzaminacyjnych w formie testowej – siedem działów po siedem pytań o charakterze zamkniętym, do każdego pytania są trzy odpowiedzi z czego jedna jest prawidłowa.
Czas na część pisemną min. 45 min., max. 180 min.
Z egzaminu pisemnego można mieć jedną niedostateczną ocenę.

Część ustną kandydat zdaje z przedmiotów:
– Technologia
– Maszynoznawstwo
– Materiałoznawstwo
Skraca się czas trwania części ustnej egzaminu czeladniczego. Zdający odpowiadana jedno pytanie egzaminacyjne z tematów: technologii, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa. Skrócony czas trwania egzaminu ustnego czeladniczego wprowadzony zostaje Uchwałą Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 .

Czas na odpowiedź max. 20 min., 10 min na przygotowanie.
Kandydat, który nie zda egzaminu może w ciągu 2 lat zdawać egzamin
poprawkowy tylko z działów z których miał ocenę niedostateczną, po 2
latach zdaje egzamin całościowy.
Po zdaniu egzaminu czeladniczego kandydat otrzymuje świadectwo czeladnicze oraz Europass w języku polskim i angielskim.


DO POBRANIA:

  • Plan sesji egzaminacyjnych teoretycznych sierpień – październik 2021r. – KLIK
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – KLIK
  • Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu – KLIK