Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego okresu kredyt w wysokości 100 punktów. Kredyt jest równoważny dolnej granicy oceny dobrej.

Punktowy system oceniania zachowania:

 • Zachowanie:
 • Suma punktów:
 • wzorowe
 • co najmniej 181
 • bardzo dobre
 • od 131 do 180
 • dobre
 • od 91 do 130
 • poprawne
 • od 41 do 90
 • nieodpowiednie
 • od 0 do 40
 • naganne
 • punkty ujemne

Zachowania pozytywne, za które uczeń może uzyskać punkty dodatnie:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1) Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań: +20  pkt (raz w okresie)

2) 100% frekwencji w okresie ( nie liczymy sporadycznych nieobecności usprawiedliwionych i spóźnień spowodowanych utrudnieniami w komunikacji): +50 pkt.

 1. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

1)  Własne inicjatywy, samodzielne działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego: 1 x na okres do + 50 pkt.

2) Udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska: (np. udział w konkursach, organizacja imprez klasowych: + 20 ÷ +30 pkt.

 1. Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz zawodach sportowych

1) szkolnych:

– udział: + 30 pkt.

– miejsce II, III lub wyróżnienie: + 40 pkt.

– I miejsce: + 50 pkt.

2) międzyszkolnych:

– udział: + 40 pkt.

– miejsce  II, III lub wyróżnienie: + 50 pkt.

–  I miejsce: + 60 pkt.

3) powiatowych:

– udział: + 50 pkt.

– miejsce II, III lub wyróżnienie: + 60 pkt

– I miejsce: + 70 pkt.

4) wojewódzkich:

– udział: + 60 pkt.

– miejsce  II, III lub wyróżnienie: + 70 pkt.

– I miejsce: + 80 pkt. + pochwała Dyrektora szkoły

5) ogólnopolskich

– udział: + 70 pkt. + pochwała

– miejsce  II, III lub wyróżnienie: + 80 pkt. +pochwała Dyrektora szkoły

– I miejsce: + 100 pkt. + pochwała oraz list gratulacyjny do rodziców.

6) branżowych, zawodowych, międzyszkolnych

– udział: + 60 pkt.

– miejsce  II, III lub wyróżnienie: + 80 pkt.

– I miejsce: + 100 pkt. + pochwała Dyrektora szkoły

 1. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

1) Reprezentowanie szkoły na uroczystościach patriotycznych oraz na uroczystościach o znaczeniu lokalnym: do + 30 pkt.

2) Krwiodawstwo: +35 pkt.

3) Wolontariat: max. +50 pkt. w okresie 

4) Przygotowanie akademii i różnych imprez szkolnych w tym sportowych oraz aktywny udział w nich: + 20 ÷ +50 pkt.

5) Praca na rzecz promocji szkoły: + 20 ÷ 30pkt.

6) Różnorodne działania wspierające szkołę: +50 pkt. (przyznaje dyrektor szkoły, wicedyrektorzy lub kierownik praktycznej nauki zawodu)

 1. Organizowanie akcji promujących zdrowie i bezpieczeństwo;

– na terenie szkoły: + 40 pkt.

– w środowisku lokalnym: + 60 pkt.

 1. Szczególnie kulturalne i godne zachowanie się na wyjazdach i wyjściach poza teren szkoły; wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę innych uczniów: + 20 pkt.
 2. Okazywanie szacunku innym osobom

1)  Długofalowa pomoc koleżeńska – według uznania wychowawcy po udokumentowanej konsultacji z klasą: 1 x na okres + 10 pkt. ÷ + 30 pkt.

2) Indywidualny i efektywny wkład w akcje charytatywne w szkole: 1 x na okres + 30 pkt. ÷ + 50pkt.

Zachowania negatywne, za które uczeń może uzyskać punkty ujemne.

 1. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia:

1) Wagary (za każdą godzinę nieusprawiedliwioną) w klasie, która jest w szkole:

– 5 dni : -1 pkt.

– 4 dni: – 1,25 pkt.

– 3 dni – 1,5 pkt.

2) Brak regulaminowego stroju:

10 pkt. – brak jednolitego stroju (marynarki, swetra, golfu, bluzki, T-shirt lub polo) lub za noszenie bluzek i koszulek na ramiączkach,

– 10 pkt. – nieodpowiednie spodnie/spódnica,

– 5 pkt. -posiadanie nakrycia głowy,

– 15 pkt. – brak identyfikatora ze smyczą (każdorazowo powyżej 3 braków w okresie – wpisuje wychowawca klasy na koniec każdego miesiąca),

– 5 pkt.- niezwrócony “identyfikator zastępczy” – wpisuje wychowawca klasy na koniec danego miesiąca,

-5 pkt. – identyfikator zawieszony na innej smyczy aniżeli otrzymanej ze szkoły,

3) Brak stroju galowego: – 20 pkt.

4) Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dwukrotnie udzielona uwaga słowna): -10 pkt.

5) Samowolne opuszczenie sali: – 15 pkt.

6) Przebywanie na korytarzu podczas lekcji : –10 pkt.

7) Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków:10 ÷ – 30 pkt. (np. nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zawodów, wyjść klasowych, akademii szkolnych ,nieterminowy zwrot książek do biblioteki)

8) Inne złe zachowania: 5 pkt. ÷ –10 pkt.

 1. Postępowanie niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej

1) niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek: – 10pkt.

2) niszczenie mienia publicznego nawet, jeśli nie doszło do trwałych uszkodzeń  – 5 ÷ – 20 pkt.

3) celowe zniszczenie mienia szkoły, klasy, kolegów, pracowników szkoły: – 50 ÷ – 100 pkt. oraz nagana (wychowawcy,  wicedyrektora lub dyrektora)

4) wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji: –10 pkt.

5) używanie na lekcji telefonu komórkowego bez zezwolenia nauczyciela: –10 pkt.

6) używanie dyktafonu, magnetofonu lub innych urządzeń oraz nośników elektronicznych bez zgody nauczyciela: 10 pkt.

7) podrobienie podpisu np. zwolnienia lub oceny:– 25 pkt.

8 ) podawanie nauczycielowi na dyżurze innego nazwiska lub podpisywanie sprawdzianu w ten sposób: – 30 pkt. oraz upomnienie wychowawcy

9) złe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej: – 5 ÷ – 10pkt.

10) podrabianie identyfikatora, zmiana danych, przerobienie i umieszczenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępnianie go osobom trzecim – 50 pkt.

 1. Brak dbałości o honor i tradycje szkoły

1) Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych: godła, sztandarów, tablic pamiątkowych, pomników itp.: – 40 pkt.

2) Zachowania w szkole i poza nią powodujące psucie wizerunku szkoły na zewnątrz: – 50 pkt. (przyznaje dyrektor szkoły, wicedyrektorzy lub kierownik praktycznej nauki zawodu)

 1. Niedbanie o piękno mowy ojczystej

1) Wulgaryzmy w szkole i poza nią: – 10pkt.

2) Użycie wulgaryzmu w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły: – 20 pkt. oraz nagana wychowawcy.

3) Ubliżanie kolegom i koleżankom: – 10pkt.

 1. Niedbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1) Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły:– 15 pkt.

2) Picie, posiadanie, asystowanie pijącemu, sprzedaż alkoholu: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

3) Posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków:– 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

4) Zorganizowana przemoc: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

5) Kradzież: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

6) Palenie papierosów oraz e-papierosów: – 20 pkt.  

7) Wyłudzanie pieniędzy: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora..

8) Prowokowanie kolegów do złych uczynków lub zachowań, łamania prawa: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

9) Dopuszczanie się czynów karalnych poza szkołą, podlegających dochodzeniu policji lub sądu: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

 1. Niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

1) każdorazowe złamanie zasad Statutu:– 15 pkt. ÷ – 30 pkt. (np. niekulturalne zachowanie się podczas wyjść poza teren szkoły)

2) Zaśmiecanie otoczenia: – 5 pkt.

 1. Nieokazywanie szacunku innym osobom

1)Niestosowne zachowanie się względem nauczycieli, pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w szkole i poza nią (np. aroganckie odzywanie się do nauczyciela):– 10 pkt. ÷ 25 pkt.

2) Niewykonanie polecenia nauczyciela:– 10 pkt. ÷ 20 pkt.

3) Bójki uczniowskie:- 20 pkt. ÷ 40 pkt.

4) Grożenie, zastraszanie: – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.

5) Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych: –50 ÷ – 100 pkt. oraz nagana dyrektora.


Uczeń, który po zsumowaniu punktów dodatnich i ujemnych powinien otrzymać ocenę wzorową, ale posiada co najmniej 100 punktów ujemnych za uwagi nauczycieli, nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena dobra.

Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora lub wicedyrektora, nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena poprawna.