Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

  • Proponowana pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być podniesiona o jeden stopień na podstawie Sprawdzianu wiadomości i umiejętności, przeprowadzonego w terminie określonym przez nauczyciela przedmiotu, jednak nie później niż na siedem (7) dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
  • Sprawdzian o którym mowa w pkt., nazywany dalej Sprawdzianem jest testem jednopoziomowym, zawiera pytania i zadania sprawdzające spełnienie wymagań edukacyjnych na ocenę o którą ubiega się uczeń i obejmuje materiał zrealizowany w czasie całego roku szkolnego.
  • Zgłoszenie chęci przystąpienia ucznia do Sprawdzianu nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym („Systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy LIBRUS zwany dziennikiem elektronicznym”) w  zakładce „Notatki – uwagi o uczniach”
  • Kryterium warunkującym przystąpienie do procedury podniesienia oceny rocznej jest minimum 90% usprawiedliwionych ewentualnych nieobecności na zajęciach danego przedmiotu i minimum 90% frekwencji na zajęciach danego przedmiotu i przystąpienie do wszystkich prac terminowych (sprawdzianów, prac klasowych) w ciągu roku szkolnego. W sprawach losowych decyduje dyrektor szkoły.
  • Pytania do Sprawdzianu  przygotowują nauczyciele uczący danych zajęć edukacyjnych lub zespół przedmiotowy.
  • Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.
  • Sprawdzian z informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych realizowanych w formie praktycznej ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  • Sprawdzian z języka obcego ma formę pisemną i ustną.
  • Norma zaliczenia Sprawdzianu to 70%. Uczeń otrzymuje ocenę o którą się ubiega jeżeli osiągnie normę zaliczenia, w przeciwnym wypadku ocena proponowana jest ostateczną roczną oceną klasyfikacyjną.
  • Jeżeli w okresie pomiędzy zaproponowaną oceną roczną a terminem Sprawdzianu uczeń uzyska bieżące oceny cząstkowe umożliwiające uzyskania oceny wyższej niż proponowana,  uczeń w tym przypadku nie przystępuje do Sprawdzianu.