ROK SZKOLNY 2021/2022

Ilekroć w dalszej treści procedury jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć szkoły wchodzące w skład Pomorskich Szkoły Rzemiosł.
 • Dyrektorze szkoły– należy przez to rozumieć Dyrektora Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy.
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych.

Procedura postępowania:

Zwolnienia doraźne:

 1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców czy ucznia pełnoletniego może być zwolniony z pojedynczych zajęć (wykonywania ćwiczeń) wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń, dostarczając informację wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI lub w dzienniczku ucznia.
 2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu pod warunkiem, że nauczyciel wychowania fizycznego otrzyma najpóźniej do dnia rozpoczęcia zwolnienia informację od rodzica lub pełnoletniego ucznia w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI. W dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwiona.

Zwolnienia długoterminowe:

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. Opinię lekarską, należy złożyć w sekretariacie głównym Szkoły. Dyrektor Szkoły na tej podstawie wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz powinien określić, jakie ćwiczenia uczeń może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje informację o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające opinię lekarza.
 4. Opinia lekarska o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia poszczególnych ćwiczeń, lub o braku możliwości uczestniczenia ucznia zajęciach wychowania fizycznego respektowana na czas określony w opinii.
 5. Zwolnienie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie głównym szkoły.
 6. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia opinii.
 7. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowani zostają rodzice lub uczeń pełnoletni, nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres/ rok szkolny w dzienniku elektronicznym zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
 9. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu pod warunkiem, że nauczyciel wychowania fizycznego otrzyma najpóźniej do dnia rozpoczęcia zwolnienia informację od rodzica lub pełnoletniego ucznia w dzienniku elektronicznym w module WIADOMOŚCI. Sposób zwolnienia ucznia z pierwszych i ostatnich lekcji w przypadku zwolnienia na okres lub na cały rok szkolny określa statut szkoły. W dzienniku elektronicznym wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego zaznacza nieobecność usprawiedliwiona.

Postanowienia końcowe

 1. Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z procedurą podczas pierwszego zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.
 2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z procedurą podczas pierwszej godziny z wychowawcą.
 3. Wzór opinii lekarskiej można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariatach Szkoły.