08 Lip

09 lipca 2024 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 15.00 oraz w dn. 10 – 16 lipca r. w godz. 10.00 – 14.00 u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych oraz złożyć oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (wzór w załączniku).

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym lub w części ustnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (20 – 21 sierpnia 2024 r.).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 16 LIPCA 2024 r. ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA (załącznik 7).

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ WW. OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZGŁOSZENI NA EGZAMIN POPRAWKOWY.