NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA

 1. Powód nieobecności ucznia niepełnoletniego podają rodzice.
 2. Uczeń pełnoletni może podać powód nieobecności samodzielnie.
 3. Powód nieobecności należy przedstawić pisemnie lub osobiście (dotyczy rodziców) u wychowawcy klasy nie później niż do 7 dni po powrocie ucznia do szkoły.
 4. Po upływie terminu wskazanego w punkcie 3, nieobecności zostaną nieusprawiedliwione.
 5. Do pisemnego podania powodu nieobecności służą dzienniczki ucznia, zaświadczenie lekarskie lub wiadomości przesłane drogą elektroniczną do wychowawcy na służbowy email lub poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym.
 6. Uczniowie pełnoletni jak i rodzice mogą wystąpić do wychowawcy klasy z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności, ale ostateczną decyzję podejmuje wychowawca, a w sytuacjach spornych, wątpliwych i nieobecności powyżej 14 dni decyduje dyrektor szkoły.
 7. Tryb zwolnień z zajęć lekcyjnych w ciągu dnia jest następujący:

1) prośbę o zwolnienie z zajęć lekcyjnych w danym dniu uczeń niepełnoletni:

 1. zgłasza do sekretariatu uczniowskiego jeśli nie ma wcześniejszej prośby pisemnej rodzica,
 2. rodzic przesyła prośbę poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym do wychowawcy, gdzie oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem szkoły.
 3. rodzic pisze prośbę w dzienniczku ucznia, gdzie oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem szkoły.
 • W przypadku zdarzenia opisanego w punkcie 7.1. a) pracownik sekretariatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia w celu potwierdzenia prośby oraz potwierdza zgodność zwolnienia w dzienniczku uczniowskim oraz potwierdza ten fakt w „zeszycie bieżących zwolnień uczniowskich” ,
 • W przypadku prośby przesłanej do wychowawcy opisanej w punkcie 7.1). b) i c), wychowawca odnotowuje zwolnienie w dzienniku elektronicznym zakładce „Notatki – uwagi o uczniach” i wydaje potwierdzenie uprawniające do wyjścia ze szkoły.
  1. W przypadku nieobecności wychowawcy, jeśli rodzic przesłał prośbę poprzez dziennik elektroniczny (zgodnie z punktem 7.1) b))uczeń zgłasza się do sekretariatu uczniowskiego i zastosowanie ma postępowanie opisane w punkcie 7.1). a).
  2. W przypadku nieobecności wychowawcy, jeśli rodzic napisał prośbę w dzienniczku ucznia, potwierdzenie uprawniające do wyjścia ze szkoły wydaje zastępca wychowawcy, wicedyrektor lub Dyrektor szkoły i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym,
 • uczeń w przypadku potwierdzenia zwolnienia przez pracownika sekretariatu, jest zobowiązany przekazać informację wychowawcy najpóźniej pierwszego dnia po powrocie szkoły, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym,
 • w sytuacji, kiedy prośbę kieruje uczeń pełnoletni, zwolnienie- oświadczenie parafuje wychowawca w przypadku jego nieobecności zastępca wychowawcy, wicedyrektor lub Dyrektor szkoły i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym,
 • w sytuacjach losowych ucznia niepełnoletniego odbierają ze szkoły rodzice chyba, że po kontakcie telefonicznym zdecydują o samodzielnym powrocie dziecka do domu.