Rodzice i Uczniowie,

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

Procedury postępowania:

  • Przebywanie ucznia w szkole – KLIK
  • Zasady przebywania i poruszania się uczniów – KLIK
  • Uczeń z objawami COVID-19 – KLIK
  • Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły – KLIK
  • Pracownik szkoły z objawami COVID-19 – KLIK

Dokumenty do pobrania:

  • Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna PRZED wejściem do szkoły: KLIK
  • Zgodna na pomiar temperatury (uczeń niepełnoletni): KLIK
  • Zgodna na pomiar temperatury (uczeń pełnoletni): KLIK