1. Na terenie szkoły uczniowie Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 zobowiązani są do noszenia identyfikatora (bez względu na to czy jest to przerwa czy lekcja, czy są przed lekcją, czy po lekcjach).
 2. Uczeń zobowiązany jest nosić identyfikator w miejscu widocznym, na otrzymanej ze szkoły smyczy, zawieszony na szyi, przez cały czas pobytu w szkole (za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych oraz zajęć na pracowni fryzjerskiej i kucharsko-cukierniczo- piekarskiej). Identyfikator  nie może być zakryty odzieżą wierzchnią lub innymi rzeczami.
 3. Zakrywanie identyfikatora będzie traktowane jako brak identyfikatora.
 4. Uczeń może zdjąć smycz z identyfikatorem podczas lekcji za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Identyfikator należy położyć w widocznym miejscu na szkolnej ławce.
 5. Pierwszy identyfikator wyrabiany jest na koszt szkoły. W wypadku zniszczenia lub zgubienia identyfikatora uczeń ponosi koszty wyrobienia nowego – 10zł. Należną kwotę należy wpłacić na konto szkoły: 26 1600 1462 1810 4298 8000 0001 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe szkoły”.
 6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do kontrolowania identyfikatorów.
 7. Każdy uczeń zobowiązany jest do okazania identyfikatora na żądanie każdemu pracownikowi szkoły.
 8. Wychowawca klasy systematycznie podczas lekcji wychowawczej dokonuje kontroli wywiązywania się uczniów z realizacji obowiązku noszenia identyfikatora.
 9. Uczeń powinien dbać o czytelność identyfikatora. Zabrania się dopisywania czegokolwiek do treści identyfikatora, kolorowania itp.
 10. Za podrabianie identyfikatora, zmianę danych, przerabianie
  i umieszczanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępnianie go osobom trzecim (szczególnie spoza szkoły) grozi kara przyznania 50 punktów ujemnych.
 11. Jeśli uczeń zapomni identyfikatora ma obowiązek zgłosić się do Portierni szkoły po „identyfikator zastępczy”.
 12. „Identyfikator zastępczy” wydawany jest na czas trwania lekcji. Identyfikator zastępczy ważny jest tylko jeden dzień. Fakt pobrania
  i zwrotu „identyfikatora zastępczego” odnotowywany jest w zeszycie pod nazwą „Identyfikatory zastępcze”.
 13. Uczeń ma obowiązek zwrócić „identyfikator zastępczy” do Portierni szkoły przed opuszczeniem szkoły w dniu, w którym pobrał identyfikator.
 14. W przypadku nieoddania „identyfikatora zastępczego” w danym dniu, uczniowi zostanie przyznanych 5 punktów ujemnych. Dokonuje tego wychowawca w ostatnim dniu danego miesiąca.
 15. Uczeń ma prawo bez konsekwencji, zapomnieć identyfikatora ze smyczą 3 razy w danym okresie .
 16. Każdorazowy brak identyfikatora powyżej 3 razy w okresie zgodnie z § 33 pkt. 23 skutkuje otrzymaniem przez ucznia  10 punktów ujemnych zgodnie z § 46.
 17. Punkty ujemne wskazane w 33 pkt. 24 po kontroli zapisów w zeszycie „Identyfikatory zastępcze”, przyznaje wychowawca klasy ostatniego dnia danego miesiąca.
 18. Uczeń, który posiada identyfikator zawieszony na innej smyczy aniżeli otrzymanej ze szkoły otrzymuje każdorazowo 5 punktów ujemnych.
 19. Identyfikator podlega zwrotowi na koniec roku szkolnego do wychowawcy.
 20. Wszystkie nieprzewidziane niniejszym regulaminem sytuacje rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 21. Uczniowie przyjęci do szkoły od roku szkolnego 2018/2019 do klasy pierwszej otrzymują na cały cykl kształcenia nieodpłatnie jedną koszulkę szkolną i jedną bluzę szkolną oraz identyfikator ze smyczą.
 22. Pozostali uczniowie klas programowo wyższych od roku szkolnego 2018/2019 otrzymują na cały cykl kształcenia nieodpłatnie jedną koszulkę szkolną a od kwietnia 2018 r. identyfikator ze smyczą.
 23. Koszty zakupu koszulek szkolnych, bluz szkolnych, identyfikatorów oraz smyczy pokrywane są z otrzymanej dotacji.