OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

 1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 2. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu.
 3. W ocenianiu bieżącym uczeń może uzyskać oceny cząstkowe za:
 • odpowiedź ustną,
 • zaangażowanie i aktywność na lekcjach,
 • pracę samodzielną na lekcjach lub pracę w grupach,
 • prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,
 • praca samodzielnie wykonana w domu,
 • pracę w grupach wykonana w domu,
 • prace dodatkowe proponowane przez nauczyciela lub podjęte z własnej inicjatywy – referat, opracowania, prace praktyczne,
 • pracę twórczą indywidualną lub grupową – projekty, praca badawcza z wykorzystaniem różnych źródeł itp.,
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków.
 1. Praca klasowa:
 • obejmuje treści jednego działu programowego,
 • uczeń zostaje powiadomiony o jej terminie z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • w dniu zapowiedzi pracy klasowej nauczyciel jest zobowiązany do dokładnego określenia zakresu materiału obowiązującego na danej pracy klasowej oraz wpisania terminu pracy do dziennika lekcyjnego,
 • każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową,
 • czas trwania pracy klasowej wynosi minimum 1 godzinę lekcyjną,
 • ocenę za pracę klasową uczeń uzyskuje najpóźniej dwa tygodnie po jej napisaniu,
 • uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu przystąpić do jej napisania,
 • w przypadku powrotu do szkoły ucznia po minimum 2 tygodniowej nieobecności z powodu choroby, nauczyciel ustala termin indywidualnie z uczniem,
 • termin poprawy oceny z pracy klasowej ustala nauczyciel,
 • poprawa pracy klasowej powinna odbyć się w ciągu miesiąca od daty jej przeprowadzenia.
 1. Sprawdzian:
 • obejmuje materiał wykraczający poza treści trzech ostatnich lekcji, ale nie obejmuje całego działu,
 • poprzedzony jest zapowiedzią na tydzień przed wyznaczonym terminem, udokumentowaną wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 • ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje najpóźniej dwa tygodnie po jej napisaniu,
 • uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu przystąpić do jego napisania,
 • w przypadku powrotu do szkoły ucznia po minimum 2 tygodniowej nieobecności z powodu choroby, nauczyciel ustala termin indywidualnie z uczniem.
 • termin poprawy oceny ze sprawdzianu ustala nauczyciel,
 • poprawa sprawdzianu powinna odbyć się w ciągu miesiąca od daty jego przeprowadzenia.
 1. Kartkówka:
 • obejmuje treści co najwyżej trzech ostatnich lekcji,
 • może być niezapowiedziana,
 • ocenę uczeń otrzymuje najpóźniej w ciągu tygodnia po jej napisaniu,
 1. Praca samodzielnie wykonana w domu jest realizowana w celu utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości przekazanych podczas zajęć lekcyjnych.
 2. Liczba prac pisemnych zapowiadanych z tygodniowym wyprzedzeniem nie może być większa niż dwa sprawdziany i dwie prace klasowe w tygodniu, przy czym tylko jeden w danym dniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy termin pracy pisemnej został przełożony na prośbę uczniów.
 3. Zapisy w punkcie 8 nie dotyczą poprawy prac klasowych i sprawdzianów.
 4. Ilość prac pisemnych przewidzianych w ciągu roku szkolnego zależna jest od specyfiki przedmiotu. Ustala ją i podaje nauczyciel danego przedmiotu.
 5. Na śródroczną i roczną ocenę składają się oceny cząstkowe, ich waga jest zróżnicowana.
 6. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 7. Ocenianie winno być dokonywane systematycznie i w różnych formach, w warunkach możliwie pełnego obiektywizmu.
 8. Zasady oceniania muszą być niezmienne przez cały rok szkolny. Ewentualne zmiany czy poprawki wprowadza się po zakończeniu roku szkolnego chyba, że wydane w tym czasie przepisy nadrzędne stanowią inaczej.
 9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 10. Nauczyciel uzasadnia uczniowi, jego rodzicom/prawnym opiekunom każda wystawioną ocenę.
 11. Nauczyciel udostępnia uczniowi w trakcie zajęć lekcyjnych każdą sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną.
 12. Nauczyciel udostępnia do wglądu prace pisemne ucznia jego rodzicom/prawnym opiekunom w trakcie indywidualnych spotkań lub na zebraniach z rodzicami.
 13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do wglądu zainteresowanym.
 14. Rodzice mogą uzyskać informacje o ocenach bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.
 15. Przy ocenianiu z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 16. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacji stosuje się następującą skalę:

Skala ocen:

 • Ocena:
 • Skrót:
 • Oznaczenie:
 • celujący
 • cel
 • 6
 • bardzo doby
 • bdb
 • 5
 • dobry
 • db
 • 4
 • dostateczny
 • dst
 • 3
 • dopuszczający
 • dop
 • 2
 • niedostateczny
 • ndst
 • 1
 •  

 1. Przy stosowaniu ocen cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”.
 2. Znak „+” przy ocenach cząstkowych oznacza, że uczeń przekroczył nieznacznie wymagania na daną ocenę.
 3. Znak „-” przy ocenach cząstkowych oznacza, nieznaczne braki w umiejętnościach i wiadomościach wymaganych na daną ocenę.
 4. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów opracowują nauczyciele uczący ustalając Przedmiotowy System Oceniania.