OCENIANIE W NASZEJ SZKOLE:

 1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. Oceny te są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz ustalane na podstawie znanych im kryteriów. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 2. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu.
 3. W ocenianiu bieżącym uczeń może uzyskać oceny cząstkowe za:
 • odpowiedź ustną,
 • zaangażowanie i aktywność na lekcjach,
 • pracę samodzielną na lekcjach lub pracę w grupach,
 • prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, 
 • praca samodzielnie wykonana w domu,
 • pracę w grupach wykonana w domu,
 • prace dodatkowe proponowane przez nauczyciela lub podjęte z własnej inicjatywy – np. referat, opracowania, prace praktyczne,
 • pracę twórczą indywidualną lub grupową – projekty, praca badawcza z wykorzystaniem różnych źródeł itp.,
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków.

Praca klasowa:

 1. obejmuje treści jednego lub kilku działów programowych,
 2. uczeń zostaje powiadomiony o jej terminie z tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. w dniu zapowiedzi pracy klasowej nauczyciel jest zobowiązany do dokładnego określenia zakresu materiału obowiązującego na danej pracy klasowej oraz wpisania terminu pracy do dziennika lekcyjnego,
 4. każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową,
 5. czas trwania pracy klasowej wynosi minimum 1 godzinę lekcyjną,
 6. ocenę za pracę klasową uczeń uzyskuje najpóźniej dwa tygodnie po jej napisaniu,
 7. uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu przystąpić do jej napisania, 
 8. w przypadku braku przystąpienia w wyznaczonym terminie, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności obejmujących pracę klasową oraz termin określna nauczyciel,
 9. w przypadku powrotu do szkoły ucznia po minimum 2 tygodniowej nieobecności z powodu choroby, nauczyciel ustala termin indywidualnie                       z uczniem,
 10. termin poprawy oceny z pracy klasowej ustala nauczyciel, 
 11. poprawa pracy klasowej powinna odbyć się w ciągu miesiąca od daty jej przeprowadzenia.

Sprawdzian:

 1. obejmuje materiał wykraczający poza treści trzech ostatnich lekcji, ale nie obejmuje całego działu,
 2. poprzedzony jest zapowiedzią na tydzień przed wyznaczonym terminem, udokumentowaną wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 3. ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje najpóźniej dwa tygodnie po jej napisaniu,
 4. uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu przystąpić do jego napisania,
 5. w przypadku powrotu do szkoły ucznia po minimum 2 tygodniowej nieobecności z powodu choroby, nauczyciel ustala termin indywidualnie                          z uczniem,
 6. w przypadku braku przystąpienia w wyznaczonym terminie, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności obejmujących sprawdzian oraz termin określna nauczyciel,
 7. termin poprawy oceny ze sprawdzianu ustala nauczyciel,
 8. poprawa sprawdzianu powinna odbyć się w ciągu miesiąca od daty jego przeprowadzenia.

Kartkówka:

 1. obejmuje treści co najwyżej trzech ostatnich lekcji,
 2. może być niezapowiedziana,
 3. ocenę uczeń otrzymuje najpóźniej w ciągu tygodnia po jej napisaniu,
 • Praca samodzielnie wykonana w domu jest realizowana w celu utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości przekazanych podczas zajęć lekcyjnych.
 • Liczba prac pisemnych zapowiadanych z tygodniowym wyprzedzeniem nie może być większa niż dwa sprawdziany i dwie prace klasowe w tygodniu, przy czym tylko jeden w danym dniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy termin pracy pisemnej został przełożony na prośbę uczniów.
 • Zapisy § 42 ust. 8 nie dotyczą poprawy prac klasowych i sprawdzianów.  
 • Ilość prac pisemnych przewidzianych w ciągu roku szkolnego zależna jest od specyfiki przedmiotu. Ustala ją i podaje nauczyciel danego przedmiotu.
 • Na śródroczną i roczną ocenę składają się oceny cząstkowe, ich waga jest zróżnicowana.
 • Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • Ocenianie winno być dokonywane systematycznie i w różnych formach, w warunkach możliwie pełnego obiektywizmu.
 • Zasady oceniania muszą być niezmienne przez cały rok szkolny. Ewentualne zmiany czy poprawki wprowadza się po zakończeniu roku szkolnego, chyba że wydane w tym czasie przepisy nadrzędne stanowią inaczej. 
 • Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 • Nauczyciel uzasadnia uczniowi, jego rodzicom każda wystawioną ocenę.
 • Nauczyciel udostępnia uczniowi w trakcie zajęć lekcyjnych każdą sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną. Nauczyciel udostępnia do wglądu prace pisemne ucznia jego rodzicom w trakcie indywidualnych spotkań lub na zebraniach z rodzicami lub przez przekazanie zainteresowanym kopii pracy.
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do wglądu zainteresowanym.
 • Rodzice mogą uzyskać informacje o ocenach bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.  
 • Przy ocenianiu z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach, aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz aktywność fizyczną ucznia, jak również postawę wobec partnera, przeciwnika i własnego ciała.
 • Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności z języków obcych w szczególności należy brać pod uwagę zasób środków językowych – leksykalnych i gramatycznych, umiejętności receptywne – rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego oraz umiejętności produktywne – wypowiedzi ustne i pisemne. 
 • Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych praktycznych   w szczególności należy brać pod uwagę   merytoryczność wykonania zadań w oparciu o specyfikację techniczną dla poszczególnych zadań, stosowanie kryteriów określonych w poleceniach do zadań praktycznych.