Uczestnik wyjścia/wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 1. złożenia kierownikowi pisemnej zgody rodziców na wyjście/wyjazd,
 2. zabrania legitymacji szkolnej,
 3. ubrania się zgodnie z Regulaminem stroju uczniowskiego określonym
  w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1/ Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy,
 4. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,
 5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki,
 6. zachowywania się w kulturalny sposób w tym dbałości o kulturę języka ojczystego,
 7. stosowania się do wszystkich poleceń kierownika i opiekuna wycieczki,
 8. informowania kierownika  lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,
 9. pozostawienie w porządku wszystkich miejsc przebywania,
 10. przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

 1. oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna,
 2. narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych,
 3. palenie papierosów, cygaretek, cygar, fajek, fajek wodnych, skrętów, e-papierosów , używania narkotyków,  środków odurzających lub picia alkoholu.

 Zobowiązanie uczniów:

Zapoznałam/łem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania: (data i podpis ucznia)

Druk zgody do pobrania: KLIK