09 Lip

Przypominamy że zgodnie z art. 134 ust.1 pkt 2) ustawy prawo oświatowe do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania na badania będę wydawane do 16.07.2024 a badania lekarza medycyny pracy dla kandydatów odbędą się od 15-18 lipca 2024 w siedzibie szkoły.