Historia Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy

Na historię każdej szkoły składają się przede wszystkim dzieje ludzi, którzy tę szkołę tworzą oraz dzieje miejsca, czyli budynku szkolnego.

Zespół szkół, które tworzą Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy są instytucją nietypową. Nasza historia rozpoczyna się 1 września 2008 roku, ale początki szkoły przy ulicy Sobieskiego 90 sięgają roku 1946, kiedy to powołano Dwuletnią Publiczną Szkołę Dokształcającą, przemianowaną w 1951 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1958 roku utworzono Technikum Samochodowe, a w 1961 roku  trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W dalszych latach szkoła kontynuowała swoją działalność. Do już istniejących dochodziły kolejne placówki edukacyjne. W 1963 roku Technikum Mechaniczne połączono z Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym, co spowodowało w 1969 roku przemianowanie szkoły na Pedagogiczną Szkołę Techniczną, a w 1975 roku  – Pedagogiczne Studium Techniczne i Zespół Szkół Metalowych, które w 2006 roku obchodziły  60. rocznicę istnienia. 

Tradycję Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy tworzy również Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza, który w 2004 roku przeniesiono z dotychczasowej siedziby przy ulicy Kartuskiej 245B na ulicę Sobieskiego. Wcześniej jednak wielokrotnie zmieniał siedzibę i nazwy, bo to również placówka edukacyjna o ponad 45-letniej tradycji. 

Od 1 września 2004 roku w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego 90 istniały równocześnie dwa zespoły. Zespół Szkół Metalowych im. Stanisława Staszica, który był gospodarzem budynku oraz Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza.

Taki stan trwał do 1 września 2005 roku, kiedy z dwóch zespołów szkół utworzono jeden, który przyjął nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Szkoła istniała trzy lata.

W 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ogromnym wsparciu ówczesnych władz miasta powołano zespół szkół publicznych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy, który rozpoczął działalność od 1września tegoż roku. Stworzenie takiej szkoły było wyjątkowo odważnym krokiem ze strony zarówno rzemieślników, jak i Prezydenta Miasta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz Rady Miasta Gdańska. Szczególną zaś rolę w utworzeniu Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy odegrał ówczesny Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw pan Wiesław Szajda. Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy są jedyną nie tylko w Gdańsku, ale w całym województwie pomorskim szkołą publiczną prowadzoną przez organizację pracodawców. Szkoła posiada Radę programową, w której zasiadają rzemieślnicy. 

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło 498 uczniów  w Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy – 307 uczniów, w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 – 75 uczniów, a Liceum Ogólnokształcącym – 116 uczniów. Kształcenie odbywało się  w następujących zawodach: technik mechatronik, technik poligraf, technik mechanik, technik poligraf – księgarz, mechanik monter maszyn i urządzeń. Od roku 2009 roku rozpoczęto kształcenie cukierników, fryzjerów, fotografów oraz złotników – jubilerów w systemie dualnym (uczeń, będący jednocześnie młodocianym pracownikiem, zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu), a od roku 2010 rozpoczęto kształcenie piekarzy (również w systemie dualnym).

Nasza szkoła, idąc z duchem czasu i odpowiadając na potrzeby rynku pracy, umożliwiają kształcenie w nowych zawodach: technik procesów drukowania, drukarz, monter kadłubów okrętowych (od roku 2015 r.), fototechnik, kucharz, optyk- mechanik, technik obsługi turystycznej (od roku 2016 r.), technik fotografii i multimediów, monter kadłubów jednostek pływających, technik grafiki i poligrafii cyfrowej (od roku 2017 r.), technik organizacji turystyki, technik programista (od roku 2019 r.).

Obecnie w skład zespołu szkół wchodzą: Technikum nr 1 im. Wiesława Szajdy,  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Wiesława Szajdy oraz  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. To pracodawcy w dużej mierze decydują o tym, w jakich zawodach będą kształceni uczniowie, biorąc pod uwagę przyszłe oczekiwania stawiane młodym pracownikom. 

W roku szkolnym 2021/22 w  technikum młodzież uczy się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik programista, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik organizacji turystyki oraz technik obsługi turystycznej, a także w wygaszanym w naszej szkole zawodzie technik mechatronik. 

W branżowej szkole I stopnia, młodzież kształci się w systemie dualnym w następujących w zawodach:  kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer i fotograf a od 2023 roku również drukarz offsetowy, złotnik-jubiler oraz optyk-mechanik.

W 2022 rku szkole zostało nadane imię patrona – Wiesława Szajdy.

Dlaczego warto uczyć się w zespole szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy?  Ponieważ dbamy o rozwój każdego ucznia i jego bezpieczeństwo. Zapewniamy atrakcyjne kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach. Zajęcia prowadzone przez kompetentną, empatyczną, przyjazną i życzliwą kadrę.