„Wobec przyrody”

“Żyjesz tylko przez maleńką chwilę życia przyrody. Kim będziesz za trzydzieści tysięcy lat?” – Jostein Gaarder, “Świat Zofii”

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu jest zespół szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Gdańsku, szkół wchodzących  skład zespołu o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł.
 3. Celem konkursu jest:
 4. popularyzacja twórczości graficznych i fotograficznych,
 5. rozwój zdolności twórczych wśród młodzieży,
 6. upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki wśród młodzieży,
 7. refleksja nad znaczeniem przyrody,
 8. zachęcanie młodzieży do poznawania przyrody lokalnej,
 9. zachęcanie młodzieży do podziwiania i ochrony przyrody.
 • Konkurs  trwa 11 lutego – 19 marca 2021   roku
 • W konkursie wyróżnia się następujące kategorie:

1) fotografia

2) fotomontaż

Kategorie:

 1. Fotografia– uczniowie dostarczają maksymalnie dwie fotografie swojego autorstwa.

Prace powinny spełniać wymogi techniczne:

 • Rozdzielczość co najmniej 72 ppi
 •  format pliku: JPG
 • zdjęcia ostre i prawidłowo naświetlone
 • Fotografie należy podpisać w następujący sposób: Fot_Jan_Nowak_01.jpg, Fot_Jan _Nowak_02.jpg.

Fotografie mogą być wykonane zarówno w plenerze jak i w studiu, pokazujące sytuację zastaną lub zaaranżowaną. Jednak nie mogą być montażem kilku prac, niedopuszczalna jest fotomanipulacja. Podczas wykonywania zdjęć nie mogą ucierpieć ludzie ani zwierzęta. Dopuszcza się fotografie wykonane telefonami komórkowymi.

 • Fotomontaż: Uczniowie wykonują cyfrową pracę graficzną techniką fotomanipulacji/ fotomontażu złożoną z minimum pięciu innych elementów graficznych rastrowych i/lub wektorowych. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace.

Wymogi techniczne prac:

 • format pliku: JPG
 • rozdzielczość: 300 ppi
 • wymiary: krótszy bok minimum 1500px
 • Prace należy podpisać w następujący sposób: Mon_Jan_Nowak_01.jpg, Mon_Jan _Nowak_02.jpg.

Do każdej pracy konkursowej należy bezwzględnie dołączyć wykorzystane w fotomanipulacji pliki źródłowe (w celach poglądowych). Uwaga: nadesłanie pracy konkursowej bez plików źródłowych skutkować będzie jej odrzuceniem przez jury.

 • Dany uczeń może brać udział tylko w jednej, wybranej przez siebie kategorii konkursu.
 • Prace należy przesłać na adres e-mail:

konkurs_psr@psr.gda.pl do dnia 19.03.2021 do godz.17.00. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Zdjęcie należy przesłać ze szkolnego, przypisanego danemu uczniowi adresu email.

Prace o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo lub niespełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez obowiązku informowania osób, które je nadesłały. Dyskwalifikacji dokona jury konkursu.

 Udział w konkursie, jest jednoznaczne z oświadczeniem autora pracy/prac zgłoszonej/nych do konkursu  z oświadczeniem, że jest jedynym właścicielem praw autorskich, a jego praca/prace nie narusza/ją dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Internetowego Konkursu – „Konkurs artystycznego – „Wobec przyrody” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodą na publikowanie zdjęć na szkolnym fanpage fb.

 Uczniowie niepełnoletni wysyłają prace wraz ze skanem lub zdjęciem oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Internetowego Konkursu- „Konkurs artystycznego – „Wobec przyrody” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodą na publikowanie zdjęć na fanpage fb. Dopuszcza się wysyłanie oświadczeń rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego firmy Librus za pośrednictwem modułu „Wiadomości” z konta rodzica do dyrektora szkoły.

 Prace uczniów  zostaną opublikowane na fanpage fb Pomorskich Szkół Rzemiosł, istagramie oraz stronie internetowej szkoły.

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 Konkursowe Jury, powołane przez dyrektora szkoły wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzców.

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród.

Decyzje jury są ostateczne.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.03.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskich Szkół Rzemiosł oraz na szkolnym fanpage fb
i  Instagramie nie później niż 26.03.2021 r.

Nagrodą główną w każdej kategorii  jest bon upominkowy do sklepu Empik  w kwocie

I Miejsce – 100 zł

II Miejsce – 60 zł

III Miejsce – 40 zł

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin konkursu – pdf – POBIERZ