CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Drukarz jest to pracownik, który przy użyciu różnego typu maszyn drukujących i różnych technik wykonuje prace składające się na proces druku książek, czasopism, gazet, ulotek, opakowań itp. Do obowiązków tego pracownika należą, m.in.: czynności przygotowawcze do druku (w zależności od techniki druku), nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych, obsługa maszyn związana z procesem produkcji (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych). Jest do zawód dla ludzi  kreatywnych oraz ambitnych.

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to znajomość:

 • obsługi poligraficznych maszyn drukujących
 • charakterystyki podłoży drukowych oraz farb graficznych 
 • poligraficznego procesu technologicznego
 • proces wykonywania form drukowych

Kształcenie w zawodzie drukarz w naszej szkole odbywa się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjów w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w zasadniczej szkole zawodowej realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu drukarz po zdaniu kwalifikacji zawodowej A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie dyplomu w zawodzie drukarz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych
 • pracę podczas nauki w jednej z wiodących pomorskich firm poligraficznych

Uczniowie uczący się w zawodzie DRUKARZ w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • wszelkiego typu drukarniach
 • wydawnictwach posiadające własne drukarnie oraz zakłady poligraficzne
 • punktach szybkiego kopiowania
 • prowadzić własna działalność gospodarczą

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Drukarz powinien charakteryzować się :

 • dobrą koncentracją
 • umiejętnością pracy w zespole
 • zręcznością i spostrzegawczością
 • odpowiedzialnością
 • wytrzymałością fizyczną
 • świetnym wzrokiem
 • odpornością na stres
 • podzielnością uwagi
 • znajomością obsługi komputera
  • MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

   Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

   OPIEKA NAD KLASAMI – DRUKARZ

   Opiekę nad kształceniem w zawodzie drukarz obejmują przedstawiciele pomorskich zakładów poligraficznych.