OPIS ZAWODU

Kucharz – zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju potraw i napoi, z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

Kształcenie w zawodzie kucharz w naszej szkole odbywa się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w systemie dualnym.  System dualny – uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkole I stopnia realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu kucharz po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywanie żywności,
 • sporządzanie potraw i napojów,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie dyplomu czeladnika w zawodzie kucharz,
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie kucharz,

Uczniowie uczący się w zawodzie kucharz w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagrodzenie     (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 i uzyskaniu dyplomu czeladniczego w zawodzie kucharz istniej możliwość uzyskania zatrudnienia w:

 • restauracjach (kuchnia lokalna/regionalna),
 • innych obiektach gastronomicznych (bary, jadłodajnie, bistra, stołówki),
 • firmach cateringowych,
 • hotelach sieciowych i jednostkowych (prywatne i zakładowe).

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy  w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Kucharz powinien charakteryzować się umiejętnością:

 • pracy w zespole
 • podejmowania decyzji
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • kreatywności
 • dyskrecji
 • łatwości komunikowania się z otoczeniem
 • spostrzegawczości i podzielności uwagi.

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, zainteresowania zawodem, życzliwości, uprzejmości, uczciwości.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika żywienia i usług gastronomicznych, może również w toku dalszej nauki przystąpić do matury, bądź kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.                                

PATRONAT NAD KLASAMI – KUCHARZ

Patronat na kształceniem w zawodzie kucharz objęło Stowarzyszenie Kucharzy Polskich.