CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Optyk-mechanik wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in. aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów, takich jak przekładnie, mechanizmy napędowe i pomocnicze. Reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi ora przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Dodatkowo jest osobą odpowiedzialną za proces mechanicznego przygotowywania szkieł, wykorzystywanych w okularach korekcyjnych i przeciwsłonecznych, a także wykonywanie oprawek do tych okularów

Zadania związane z wykonywaniem zawodu to znajomość:

 • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu
 • wykonywania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
 • wykonywania montażu elementów układów i przyrządów optycznych
 • wykonywania napraw elementów układów i przyrządów optycznych

Kształcenie w zawodzie optyk-mechanik w naszej szkole odbywa się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjów w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w zasadniczej szkole zawodowej realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). ). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu optyk-mechanik po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie optyk-mechanik
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodach optyczno-mechanicznych

Uczniowie uczący się w zawodzie optyk-mechanik  w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • pracownie optyczne
 • salony optyczne
 • gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne
 • serwisy napraw sprzętu optycznego
 • zakłady produkujące sprzęt optyczny

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

 • dokładność i cierpliwość
 • precyzja w działaniu
 • dobry wzrok
 • wyobraźnia przestrzenna
 • zręczność manualna

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

PATRONAT NAD KLASAMI – OPTYK-MECHANIK 

Opiekę  na kształceniem w zawodzie optyk- mechanik objął Pomorski Cech Optyków.