OPIS ZAWODU

Piekarz – jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem piekarza jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe. Efektem pracy piekarza jest pieczywo posiadające wiele walorów: powszechność, podzielność, trwałość, dostępność. Trudno wyobrazić sobie życie bez chleba, wykwalifikowany piekarz posiada umiejętność przygotowania surowców, produkcji ciast pszennych, żytnich i mieszanych, dzielenia i formowania ciasta oraz czynności związanych przed wypiekiem i po wypieku pieczywa.

Kształcenie w zawodzie piekarz w naszej szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole I stopnia, w systemie dulanym.  Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w branżowej szkolej realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu piekarz po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • zdobycie dyplomu czeladnika w zawodzie piekarz
 • pracę podczas nauki u mistrzów w zawodzie piekarz.

Uczniowie uczący się w zawodzie piekarz w naszej szkole, realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i otrzymują wynagradzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 232). Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / MIEJSCA PRACY

 • magazyny surowców, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych
 • Przemysłowe Zakłady Piekarskie
 • rzemieślnicze piekarnie
 • własna działalność gospodarcza.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Piekarz powinien charakteryzować się umiejętnością:

 • pracy w zespole
 • podejmowania decyzji
 • samodzielności
 • odpowiedzialności
 • kreatywności – wyobraźnia, zdolności manualne
 • dostosowania do potrzeb klienta
 • łatwości komunikowania się z otoczeniem
 • spostrzegawczości i podzielności uwagi
 • sumienność w wykonywaniu zadań.

Ponadto piekarza charakteryzuje:

 • punktualność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • sprawność manualna związana z ręcznym formowaniem półproduktów (chałki, rogale, bułki)
 • sprawność sensoryczna

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, zainteresowania zawodem, uczciwości i życzliwości.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

OPIEKĘ NAD KLASAMI – PIEKARZ

Opiekę na kształceniem w zawodzie piekarz objął Cech Piekarzy i Cukierników.