CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mechanik – monter maszyn i urządzeń zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn.

W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych.

W trakcie zajęć lekcyjnych i praktycznych w 3- letniej zasadniczej szkole zawodowej mechanik-monter maszyn i urządzeń nauczy się wytwarzać elementy i połączenia części maszyn oraz rozpoznawać i wykorzystywać zjawiska fizyczne stosowane w budowie maszyn i urządzeń. Będzie wykorzystywać różnorodne źródła energii do zasilania maszyn i urządzeń i posługiwać się współczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi. Do jego zadań należeć będzie również dokonywanie montażu, obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację M.17. – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń może podejmować pracę w przemyśle maszynowym który należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do jednej z najbardziej poszukiwanych grup pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Mechanik – monter maszyn i urządzeń powinien charakteryzować się:

 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem technicznym
 • poczuciem odpowiedzialności
 • sumiennością
 • kreatywnością
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej absolwenci mogą kontynuować naukę przedmiotów ogólnych w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.