07 Cze

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2017 na zakup polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczniów na czas udziału w stażach zawodowych u przedsiębiorców w okresie od 12 czerwca 2017 do 12 czerwca 2018 roku realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Technikum Przyszłości”  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta: UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena. Wybrano ofertę: UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Uzasadnienie: wpłynęła 1 oferta. Zaoferowana cena jest najniższa.