08 Lip

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (20 sierpnia 2019 r., godz. 9.00).  

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 11 LIPCA 2019 ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA (załącznik 7a dla absolwentów zdających „nową maturę” lub załącznik 7b dla absolwentów zdających „starą maturę”). ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ WW. OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZGŁOSZENI NA EGZAMIN POPRAWKOWY.