11 Sie

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (08 września 2020 r., godz. 14.00).
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 14 SIERPNIA 2020 ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA (załącznik 7_1905). ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ WW. OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZGŁOSZENI NA EGZAMIN POPRAWKOWY.

Pobierz oświadczenie – KLIK