26 Sie

WAŻNE dot. uczniów przyjętych do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 ( młodocianych pracowników).Na podstawie ustawy Prawo oświatowe art 130 ust. 7a “Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.” Brak przedłożenia w sekretariacie uczniowskim szkoły do dnia 31.08.2020 (poniedziałek) do godz. 12.00 aktualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły. Przyszli cukiernicy, fotografowie oraz fryzjerzy- dla Was umowy w porozumieniu z pracodawcą przygotowuje odpowiedni dla zawodu Cech. Przyszli kucharze, wzór umowy został umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce “potrzebne druki”: KLIK