02 Lip

05 lipca 2022 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 16.00 oraz w dn. 06 – 08 lipca r. w godz. 10.00 – 14.00 u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych. 

Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (23 sierpnia 2022 r., wtorek, godz. 9.00).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 12 LIPCA 2022 r. ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA (załącznik 7) – KLIK

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ WW. OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZGŁOSZENI NA EGZAMIN POPRAWKOWY.

Absolwenci, proszę wystawiać upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości / zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych wg zamieszczonego poniżej wzoru👇
https://bit.ly/3yIjiBC

Upoważnienie ma być napisane / wydrukowane na kartce formatu A4, a nie na ”wydartym” z notesu kawałku papieru😉