19 Lip

Listy uczniów zakwalifikowanych do naszej szkoły zostały opublikowane dziś o godzinie 13.00 przy wejściu do naszej szkoły oraz poniżej:

  • lista osób zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (technikum i branżowa szkoła I stopnia) – KLIK
  • lista osób niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (technikum i branżowa szkoła I stopnia) – KLIK

Potwierdzenie woli nauki w naszej szkole oraz wydawanie skierowań na OBOWIĄZKOWE badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz do klasy fotograf branżowej szkoły I stopnia (TYLKO klasa 1E – warsztaty w szkole) odbywać się będzie od dnia 20.07.2023 od godz. 9.00.
Przypominamy, że przy potwierdzeniu woli podjęcia nauki w naszej szkole należy dostarczyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 podpisane zdjęcia
  • kopię aktu urodzenia,
  • wypełniony kwestionariusz PSR – KLIK

Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zawodu – technikum i klasa fotograf branżowej szkoły z warsztatami w szkole lub umowy o pracę – pozostałe klasy branżowej szkoły.

Uwaga – dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia: Informujemy, że na podstawie art. 191 §  21 oraz §  24. Kodeksu Pracy osoba niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W związku powyższym prosimy o pilny kontakt w celu uzyskania opinii z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 7 w Gdańsku, przy ul. Biała 1b, tel. 583413950