25 Lip

Drodzy Kandydaci, Rodzice i Opiekunowie prawni!

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji do 26 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00 następuje potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której został zakwalifikowanyw postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z art 130 ust.7a ustawy prawo oświatowe “Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.”
Brak potwierdzenia woli nauki w placówce, do której kandydat został zakwalifikowany, jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.
27 lipca 2023 r. (czwartek) od godz. 13.00 zostaną upublicznione listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.