20 Lip

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul. Sobieskiego 90 w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 04 – Kształcenie Zawodowe, Działanie 04.01 – Infrastruktura Ponadgimnazjalna Szkół Zawodowych pod nazwą „Remont, modernizacja oraz zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Technikum nr 1 w Gdańsku” 

Więcej informacji: KLIK