22 Lip

Przypominamy, że warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (Technikum nr 1) lub umowy o pracę (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1).
Wydawanie skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów do TECHNIKUM NR 1 i na fotografów (warsztaty szkolne) w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 odbywać się będzie dziś od godziny 14.00 do 15.00 oraz w dniach 23 i 26 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 15.00. Badania odbywają się w naszej szkole od 26.07.2021 r. zgodnie z zapisami.
WAŻNE dot. uczniów przyjętych do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 (młodocianych pracowników).
Na podstawie ustawy Prawo oświatowe art. 130 ust. 7a “Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.” Brak przedłożenia w sekretariacie uczniowskim szkoły do dnia 30.07.2021 (piątek) do godz. 15.00 aktualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.
Przyszli cukiernicy, fotografowie oraz fryzjerzy- umowy w porozumieniu z pracodawcą przygotowuje odpowiedni dla zawodu Cech.
Przyszli kucharze, wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego został umieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce “potrzebne druki”: https://psr.gda.pl/szkola/potrzebne-druki/