”Cyfrowe Technikum Przyszłości 3.1”

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w zawodzie, zwiększenie zatrudnialności absolwentów. Cele szczegółowe: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom, zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i szkołami wyższymi, wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych. W ramach realizacji projektu wsparcie uzyskają uczniowie w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego oraz nauczyciele w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wsparciem zostaną objęte Technikum nr 1 wchodzące w skład zespołu szkół o nazwie: Pomorskie Szkoły Rzemiosł. Zostanie przeszkolonych 3 nauczycieli zawodu, a 55 uczniów zostanie objętych wsparciem z zakresu podnoszenia kompetencji oraz udziału w stażach u pracodawców, 2 nauczycieli odbędzie staże u pracodawców. Branżą kluczową objętą wsparciem w ramach realizacji projektu jest branża ICT i elektronika-zawód: technik cyfrowych procesów graficznych. Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.04.2016 r. Projekt jest zintegrowany z projektem złożonym w ramach Działania 4.1 .pt. “Zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby poprawy jakości edukacji zawodowej w Technikum nr 1 w Gdańsku” Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn.”Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy” (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym “Aktywni Pomorzanie”)-uchwała Zarządu SWP uchwała Zarządu 547/146/16 przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2.06. 2016 roku.

Wartość projektu: 352 687,50 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 317 418,75 zł

„Remont, modernizacja oraz zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Technikum nr 1 w Gdańsku 4.1”

Projekt polega na zakupie wyposażenia sali multimedialnej, remoncie sali z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. Powstanie laboratorium/sala multimedialna dla poszerzenia oferty kształcenia ponadgimnazjalnego. Celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego dla prawidłowego przygotowania zawodowego uczniów do pracy w realnych przedsiębiorstwach i wzrostu zatrudnialności absolwentów w branży ICT. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 w Gdańsku w wyniku prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na pracowników branży ICT. W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowa oferta szkolnictwa technicznego i efektywny wzrost zatrudnienia w branży. Projekt jest zintegrowany z projektem “Cyfrowe Technikum Przyszłości” w ramach działania 3.3.1.W wyniku realizacji projektu zacieśni się współpraca w pracodawcami, kształcenie będzie dostosowane do potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Wartość projektu: 594 016,55 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 504 914,07 zł

Dokumentacja dotyczącą dostawy sprzętu do nauki nowoczesnych technologii druku cyfrowego do pobrania: KLIK


Wybrane działania w ramach projektu:

  • Obsługa programu AutoCAD – szkolenie. Dowiedz się więcej – KLIK
  • Kurs montażu filmowego. Dowiedz się więcej – KLIK
  • Przygotowanie form drukowych w technologii – szkolenie. Dowiedz się więcej –KLIK
  • Szkolenie w języku programowania PHP. Dowiedz się więcej – KLIK
  • Szkolenie z przygotowania form drukowych oraz warsztaty dotyczące multimediów – KLIK