31 Mar

Uczniowie, którzy zdali wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mogą złożyć informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu / przedmiotów na poziomie rozszerzonym (załącznik 5b – KLIK).
Informację należy złożyć do 13 kwietnia 2022 r. u p. J. Kostrzębskiej wraz z kopią dokumentów stwierdzających uzyskanie uprawnienia (świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie) potwierdzone za zgodność z oryginałem.